Prachak Sinlapakhom Camp Hospital: 17.369793, 102.811770