ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4: 17.270982, 102.878026