ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2 อุดรธานี: 17.414181, 102.789143