การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาค 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 17.367046, 102.759264